Zawiadamiamy, że nastąpiło połączenie spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. z siedzibą w Bukownie, ze spółką "BOLESŁAW-RECYCLING" sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie. Połączenie zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki Przejmującej przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.04.2017r. pod numerem wpisu 38 (sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/3163/17/465).

BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. w Bukownie wchodzi w skład grupy kapitałowej ZGH "Bolesław" S.A. Firma powstała na bazie dawnego Wydziału Huty Tlenku Cynku. BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu odzysku odpadów cynkonośnych w piecach przewałowych Waelz’a.